Klachten

Klachten

Ontevreden?

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling van de Manueel Therapeut E.S.®, bespreek dit dan met hem of haar.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u zich, uitsluitend schriftelijk, wenden tot de

Klachtenfunctionaris Manuele Therapie E.S.®
Mw. Mr. Iris Bowles

bowles@kpnmail.nl

Indien noodzakelijk wordt uw klacht in behandeling genomen door de

Klachtencommissie Manuele Therapie E.S.®

Naast een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en een Klachtencommissie is de Vereniging van Manueel Therapeuten aangesloten bij een erkende Geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil (erkend door VWS in het kader van de Wkkgz per 01-01-2017). De Vereniging sluit daarbij aan op alle wettelijke kaders en verplichtingen in de Zorg.

De klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op de in het Register Vereniging van Manueel Therapeuten opgenomen manueel therapeuten.

Als u klachten heeft over de vergoedingsregeling voor behandelingen Manuele Therapie E.S.®  die uw zorgverzekeraar hanteert, dan kunt u dit uitsluitend met uw verzekeraar bespreken. De verwijzend arts en de Manueel Therapeut E.S.® kunnen geen invloed uitoefenen op de vergoedingsregeling of op de hoogte daarvan.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om klachten over uw zorgverzekeraar te deponeren bij de

Ombudsman Zorgverzekeringen
Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG
tel.: 070 – 3338999
email adres: info@skgz.nl